Lesregelement

Algemene voorwaarden Dogs2Enjoy

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 
Met deze algemene voorwaarden zorgen we dat u weet wat er van u verwacht wordt en dat u weet wat u van Dogs2Enjoy mag verwachten.

 

  1. Algemeen

Alle tussen Dogs2Enjoy en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden.

Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist na inschrijving via het boekingssysteem en na betaling van het totaalbedrag.

Cursisten trainen op eigen risico bij de hondenschool.

Bij minderjarige cursisten dient ten minste 1 wettige vertegenwoordiger bij de cursus aanwezig te zijn.

Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

 

  1. Cursus

De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. De vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.

De cursisten dienen altijd het cursusgeld via de website (iDeal), per bank of contant te voldoen vóór aanvang van de cursus, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.

Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er kan geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.

Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s) , wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal , aan de cursist gerestitueerd.

Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.

Het cursusgeld is voor een vast aantal lessen zoals bij inschrijving is overeengekomen.

Dogs2Enjoy heeft het recht een cursus te annuleren indien het aantal inschrijvingen lager is dan 4. De ingeschreven cursisten zullen ingepland worden zodra het minimum aantal inschrijvingen is gehaald.

 

  1. Lesreglement

Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn. Zorg dat je alle materialen bij je hebt die in de aanbevolen materialenlijst op de website staan aangegeven.

Bij verhindering dient de cursist zijn of haar afwezigheid te melden via het account op de website.

Op het terrein van de hondenschool dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer( s), aangelijnd te zijn.

Honden dienen ingeënt te zijn volgens advies van de dierenarts. Honden met Giardia of diarree mogen in verband met besmettingsgevaar niet op het lesveld komen.

Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.

In overleg met de trainer(s) is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.

De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.

De instructeur/gedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

De klant dient de aanwijzingen van de instructeur op te volgen.

Wij verwachten van u dat u de hulpmiddelen aanschaft en gebruikt die de instructeur u voorschrijft. (in verband met veiligheid van de klant, de instructeur/gedragstherapeut en de omgeving)

Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de instructeur worden indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.

Dogs2Enjoy wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
Als er op het eigen terrein van het hondenschool een hond zijn behoefte doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

Tijdens de lessen is het de cursist verboden om te roken.